Menu
Your Cart

Başvuru Formu

AZMİ PARLAR (“PARLAR ANADOLU GURME”) 

KVKK BAŞVURU FORMU

 

I.               Başvuru Hakkının Kapsamı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ilgili kişilere KVKK md. 11’de belirtilen kapsamda,Veri Sorumlusuna (“Parlar Anadolu Gurme”) başvuru yaparak, kişisel verileri ile ilgili talepte bulunma hakkını vermiştir.

KVKK md. 11’e göre ilgili kişi, veri sorumlusuna başvurarak:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahiptir.

II.             Başvuru Yöntemi ve Şekli

İlgili kişi, KVKK md. 11’de sayılan haklarını kullanmak amacıyla, KVKK md. 13’e göre Parlar Anadolu Gurme’ye; bu başvurunun KVKK madde 13’te belirtilen başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılması gerekmektedir.  Gerek md. 13’te yer alan gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de[1] öngörülen hükümler ışığında, ilgili kişi Parlar Anadolu Gurme’ye aşağıdaki yöntemlerle başvurusunu iletebilecektir.

Başvurunun kabul edilebilmesi için, TÜRKÇE dilinde yapılması gerekmektedir.

 

(i)             Yazılı Başvuru: İlgili kişi şahsen veya noter kanalı ile (Caddebostan Mah. Prof. Dr. Hulusi Behçet Cad. Arzu Apt. No:28 B Kadıköy/ İstanbul) adresine başvuru yapabilir.

  

(ii)            Güvenli elektronik imza ile başvuru: İlgili kişi, Parlar Anadolu Gurme’ye daha önce bildirdiği ve Parlar Anadolu Gurme sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak, güvenli elektronik imza ile imzaladığı bir e-postayı (info@parlaranadolugurme.com) adresine göndererek başvuru yapabilir. 

 

(iii)          Elektronik posta ile başvuru: İlgili kişi tarafından Parlar Anadolu Gurme’ye daha önce bildirilen ve Parlar Anadolu Gurme’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapılması mümkündür. 

 

III.            Başvurunun İçeriği

 

Başvurunun kabul edilebilmesi için;

 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Talep edilen konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, Parlar Anadolu Gurme’ye evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Parlar Anadolu Gurme’ye ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 

IV.           Başvuruya cevap

 

Parlar Anadolu Gurmeilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

Parlar Anadolu Gurme, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. Cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

 

Cevap yazısında;

a) Parlar Anadolu Gurme’ye ait bilgileri,

b) Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarası,

c) Talep konusu,

ç) Parlar Anadolu Gurme’nin başvuruya ilişkin açıklamaları,

yer alacaktır.

Parlar Anadolu Gurme, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde;

-  On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir,

- Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Parlar Anadolu Gurme tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

BAŞVURUNUN KAPSAMI VE BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Cep Telefonu Numarası:

 

E-posta Adresi:

 

Adresi:

 

 

 

 

I.               Parlar Anadolu Gurme ile olan ilişkinize ilişkin açıklamalarınızı yazınız (çevrimiçi ziyaretçi, ürün ve/veya hizmet talep eden kişi gibi): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.             KVKK md. 11 kapsamında talebinizi, bilgi almak istediğiniz konuyu ayrıntıları ile belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.            Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: 

İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız'ı ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda yer alan “Tamam” butonu ile tüm çerezleri kabul edebilir veya “Detay” seçeneği ile bu ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası.